Politikalarımız

1. ETİK TİCARET POLİTİKASI

Kuruluşu’ndan bugüne kadar “Dürüst Ticaret” yolunu seçmiş kuruluşumuz  aynı politikayı taviz vermeden yürütmekte, dürüst imajını korumakta ve bu politikanın çalışanları tarafından da aynen uygulanmasını istemekte kararlıdır.

Ticari faaliyetlerinde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak ;

Ticari faaliyetleri esnasında çevreye zarar vermemek, zorunlu durumlarda en az zararın verilmesine gayret etmek,

Ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak,

İşe eleman alırken ve çalışanların yükseltilmesinde ayrımcılık yapmamak (dil, din, bölge, ırk, cins, yaş vb),

Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak davranılmasına göz yummamak,

Mal ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek,

Mal ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek,

Hileli ve kusurlu mal satmamak,

Mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak,

Müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak,

Mal ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden taviz vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak,

Haksız rekabete girmemek kuruluşumuzun ETİK TİCARET POLİTİKASIDIR ;

Abidin ALTINTAŞ

Genel Müdür

2. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AL-CAP A.Ş olarak;

Tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızın ve faaliyet alanlarımız içinde bizimle çalışan iş ortaklarımızın, taşeron çalışanlarının ve ziyaretçilerimizin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak en önde gelen sorumluluğumuzdur.

Yönetim olarak iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli kendi sorumluluğumuz olarak kabul ediyor, tüm kazaların alınacak tedbirler ile önlenebilir olduğunu benimsiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bilinci ile çalışmayı, çalışanlarımızda aradığımız en önemli yetkinliklerden biri olarak görüyoruz.

Bunu sağlamak üzere, tüm çalışanlarımızın katılımıyla;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel yasal şartlar , mevzuat ve standart gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Üst yönetim tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği performansını geliştirmeye ve sürekli iyileştirmeye yönelik tüm çalışmalara katılmayı,
 • Sürekli güvenli davranışı esas alarak, çalışanlarımızda, bireysel ve takım sorumluluğunu benimseten iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
 • Faaliyetlerimizde ve iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olası tüm kaza risklerini değerlendirmeyi ve gerekli tüm önleyici tedbirleri almayı,
 • Meydana gelen kazaların nedenlerini giderici ve tekrarını önleyici her türlü düzeltici tedbiri almayı,
 • Her türlü yeni yatırım aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayı ve gerekli her türlü önleyici tedbiri önceden almayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut ve yeni işe alınacak AL-CAP A.Ş ve teşeron çalışanlarını sürekli eğitmeyi ve bilgilendirmeyi,
 • Taşeron ve tedarikçilerimiz ile, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda işbirliği yapmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sonuçlarımızı, işimizin ana performans göstergelerinden biri olarak kabul edip gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve çalışanlarımız ile paylaşmayı,

taahhüt ederiz.

Abidin ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

3. ÇEVRE POLİTİKASI

AL-CAP A.Ş olarak;

Hammadde temininden, müşteri kullanımına değin geçen tüm aşamalarda, yüksek kalite ve hijyen seviyesinde ürettiğimiz ürünlerimizi müşterilerimize sunarken, faaliyet gösterdiğimiz her çalışma ortamında çevreyi, sürekli iyileştirmeler yaparak korumak en temel görevimizdir.
Bunu sağlamak üzere:

 • Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan yasal şartlar ,mevzuat ve standart gerekliliklerini yerine getirmeyi, üst yönetim tarafından paylaşılan çevre politikası ve standartlarına uygun hareket etmeyi,
 • Çevreye olan olumsuz etkimizi, mümkün olan en düşük seviyeye getirmeyi,
 • Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü kirletici atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirmeyi, biyolojik çeşitliliğin korunması ilkesine dikkat edeceğimizi,
 • Tüm faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel etkileri en az düzeye indirecek tedbirleri, tüm proses ve ekipmanlarda risk değerlendirmesi yaparak önceden planlayıp uygulamayı,
 • Tüm çalışan, tedarikçi ve müşterilerimiz ile belirlenen çevre hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı, çevre ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı, ve Çevre Politikamızın halkın erişimine açık olacağını,
 • Eğitim ve iletişim ile, taşeronlarımız da dahil tüm çalışanlarımızda, çevre bilinci oluşturmayı ve bireysel sorumluluk kazandırmayı,
 • Çevre ile ilgili faaliyetlerimiz ve sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirerek çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ederiz.

Abidin ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

4. KALİTE POLİTİKASI

şteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak amacı ile ürünlerini yasal ve düzenleyici şartlara uygun olarak üretmek , “ Entegre Kalite Yönetim Sistemi” şartlarına uymak çalışanların memnuniyeti ve katılımı ile sistemimizi sürekli iyileştirmek , tüm çalışanlarımız için sürekli eğitim programları düzenleyerek , müşteri memnuniyetinde sürekliliğin sağlanması kuruluşumuzun Kalite Politikasıdır.

 

Abidin ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Form No: ALC-01                                                           Yür.Tar.:30/04/2010

Rev.No:01                                                                        Rev.Tar.: 15/02/2011

Start typing and press Enter to search